ME SIGURIA
PËR TRAFIK MË TË SIGURTË

shërbime konsulence, planifikim, projektim, rishikim të dokumentacionit të projektit, mbikëqyrje të ndërtimit dhe realizimit të objekteve të trafikut dhe infrastrukturës

Kontakt

PËR NE

SIGURIA është një kompani që ofron shërbime në fushën e trafikut dhe ndërtimit, veçanërisht në fushën e trafikut rrugor.Ne ofrojmë shërbime konsulence, planifikim, projektim, revizion (kolaudim) të dokumentacionit të projektit, mbikëqyrje të ndërtimit dhe zbatimit të objekteve të trafikut dhe infrastrukturës.Ne ofrojmë gjithashtu ekspertiza teknike të trafikut, vlerësim të pasurive të paluajtshme dhe automjeteve transportuese.Ne ofrojmë shërbime të cilësisë së lartë, zgjidhje teknike dhe shërbime konsulence përmes komunikimit me klientët tanë, punës ekipore dhe angazhimit për ndërtimin e bashkëpunimit dhe partneritetit afatgjatë.Ne punojmë me partnerë të tjerë, projektues, inxhinierë, arkitektë, projektues dhe konsulentë në mënyrë që të arrijmë standardet më të larta për çdo projekt dhe shërbim që punojmë.

Кontakt
PROJEKTE TË TRAFIKUT

PROJEKTE TË TRAFIKUT

Projektimi, auditimi dhe mbikëqyrja e:

 • Projekteve ideore dhe bazë për sinjalistikën dhe pajisjet e trafikut.
 • Studimet e trafikut,;
 • Përditësimi dixhital dhe dorëzimin e dokumentacionit për zgjidhjet e trafikut dhe zgjidhjet e përkohshme të trafikut gjatë ndërtimit dhe sigurimit të ngjarjeve;
 • Ekzaminimi, analiza dhe planifikimi i rrjeteve të trafikut të qytetit;
 • Projektet për kufizimin e shpejtësisë, për ndalimin e llojeve të caktuara të trafikut;
 • Përcaktimi i kushteve të komunikacionit për automjetet në zonat e këmbësorëve, zonat e trafikut të qetë dhe zona shkollore;
 • Trafiku i këmbësorëve, fëmijëve, çiklistëve, motoçikletave, trenave turistikë, mjeteve parzmore, detyrimi dhe drejtimi i bagëtive;
 • Përcaktimi i hapësirave të parkimit dhe ndalimi i automjeteve në rrugë publike, garazhe parkimi dhe parkingje publike;
 • Përcaktimi i udhëve dhe rrugëve njëkahëshe, përcaktimi i udhëve dhe rrugëve kryesore dhe dytësore;
 • Regullimi i trafikut në udhëkryqe, tranzit, të mallrave, të udhëtarëve;
 • Iidhjen e shërbimeve ndihmëse dhe objekteve rrugore (stacionet e autobusëve, ndalesat e automjeteve, parkingjet publike përgjatë rrugës, resortet, pikat e karburantit, serviset e makinave, motele dhe kampingje, bazat e mirëmbajtjes dhe pikat e mirëmbajtjes së rrugëve dhe bazat e informacionit ndihmës), si dhe stacionet për kontrollin teknik të automjeteve;
 • përcaktimi i zonave në të cilat kryhen xhiro provë, kros, shëtitje sportive, etj;
 • lidhjen e fushave koncesionare,
 • Shërbime konsulence;

PROJEKTIMI I RRUGËVE DHE HEKURUDHAVE

Projektimi dhe auditimi i projekteve bazë dhe ideore për:

 • Projektimi i rrugëve të qytetit;
 • Projektimi i rrugëve lokale, rrugëve rajonale, autostradave dhe autostradave;
 • Përgatitja e dokumentacionit teknik për ndërtim, të rrugëve të reja dhe rehabilitim/rikonstruksion të rrugëve ekzistuese;
 • Projektet e konstruksionit të dhromit të rrugëve;
 • Projektet e gjendjes së realizuar;
 • Projekte parkimi dhe parterëve;
 • Projektet e mirëmbajtjes gjatë eksploatimit të rrugës;
 • Projektet e shesheve të ndërtimit, huatë dhe deponitë;
 • Projektet e shtegut për këmbësorë dhe biçikleta;
 • Optimizimi i zgjidhjeve të projektit;
 • Shërbime konsultative;

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE INFRASTRUKTURORE

Projektimi dhe auditimi i projekteve bazë dhe ideore për:

Rrugët publike, urat, infrastruktura hekurudhore, linja e largpërçuesve, naftë sjellësi, tubacioni i produkteve, gazsjellësi, tubacioni i ngrohjes, ujësjellësi, kanalizimi, linjat e telekomunikacionit, linjat e energjisë elektrike dhe objektet e tjera që mund të jenë mbi ose nën tokë dhe ndërtimi i të cilave është prej interesi publik i përcaktuar me ligj;

Our Services

REALIZIMI I SINJALIZIMIZ TË TRAFIKUT

Zhvillimi dhe instalimi i sinjalizimit me përmbajtje fikse dhe të ndryshueshme bazuar në teknologjinë LED
Shënimi i sinjalistikës horizontale në rrugë, parkingje, garazhe etj
Pajisjet e komunikacionit - aksesorët dhe pajisjet për rregullimin e rrugëve;
Realizimi i ngadalësuesve të shpejtësisë;
Pajisjet e komunikacionit - pazaret dhe pajisjet për rregullimin e rrugëve;
Prodhimi dhe vendosja e shenjave të sigurisë rrugore dhe shenjave të njoftimit;
Makineri dhe pajisje
Përkthim gjyqësor

VLERËSIME

Vlerësimi është një proces i përcaktimit të çmimit, pra i vlerësimit të vlerës së tregut të subjektit të vlerësimit nga një vlerësues i autorizuar në rastet e përcaktuara me ligj ose me kërkesë të një personi të interesuar-klient.

VLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

Vlerësimi i vlerës së tregut të pasurisë së paluajtshme në rast të:

 • Bartjes së të drejtës së pronës (shitblerje);
 • Përcaktimit të vlerës së kapitalit në rast se vjen deri te ndryshimi i vlerës së strukturës së kapitalit ose gjatë ndryshimeve të statutit;
 • Procedurës së falimentimi dhe likuidim;
 • Financimit dhe marrjes së kredisë hipotekare dhe me garanci;
 • Konsultimit investues;
 • Në raste tjera të parapara me ligj (dhënie me qira, qëllime sigurimi, etj).

VLERËSIMI I MJETEVE TRANSPORTUESE

Vlera tregtare e mjeteve transportuese përcaktohet për llojet e mjeteve transportuese në vijim:

 • Mjete rrugore (automjete udhëtarësh, motoçikleta, biçikleta me motor, automjete ngarkesash, tërheqës dhe autobusë, rimorkio, mekanizimi bujqësor, mekanizimi ndërtimor, pirunier);
 • Objekte lundruese / notuese (barkë, barkë motorike, motoskaf, skuter, anije ose jaht);
 • Mjete hekurudhore;;
 • Mjete lundruese ajrore;

Shërbimi vlerësim i mjeteve transportuese përfshinë:

 • Vlerësim të vlerës së automjetit përkatësisht të parkut vozitës të ndërmarrjes;
 • Vlerësim të vlerës së mjeteve për shpenzim;
 • Vlerësim të dëmit të automjetit;
 • Vlerësim të rentabilitetit ekonomik për riparimin e mjetit nga ngjarja e dëmit.

EKSPERTIZA TEKNIKE TË KOMUNIKACIONIT

Ekspertizë teknike të komunikacionit me përgatitje të analizave dhe mendimeve profesionale të punuara në bazë të zbatimit të metodave shkencore dhe profesionale, të arriturave teknike, dijes dhe përvojës profesionale në fushën e komunikacionit.

 • Ekspertizë e të gjitha llojeve të përplasjeve të automjeteve, pavarësisht nga lloji i mjetit, mënyra (drejtimi, drejtimi, mënyra, shpejtësia) e lëvizjes së mjetit, kushtet mbizotëruese të dukshmërisë, dukshmërisë, karakteristikave të rrugës etj.
 • Вekspertizë lidhur me përcaktimin e pozicionit të personit në mjet, identifikimin e personit që drejtonte mjetin;
 • Ekspertizë e të gjitha llojeve të aksidenteve me këmbësorë,
 • Ekspertizë aksidentesh me pjesëmarrjen e dy rrotave të të gjitha llojeve
 • Ekspertizë e daljes së mjetit nga rruga, goditjes së mjetit në pengesa të ndryshme, lëvizjes së pakontrolluar të mjetit (rrëshqitje, përmbysje...)
 • ekspertizë e aksidenteve të mëparshme "të vjetra", duke përdorur njohuri "të reja" dhe mjete moderne;
 • Ekspertizë e aksidenteve "të rreme", bazuar në të dhëna bazë fiktive;
 • Ekspertizë e ndikimit të mospërdorimit të rripit të sigurimit në dëmtimin dhe plagosjen e drejtuesit;

VLERËSIM I MAKINERIVE DHE PAJISJEVE

Llojet e pajisjeve të vlerësuara nga vlerësues të certifikuar të makinerive dhe pajisjeve:Pothuajse çdo pjesë e pajisjes mund të vlerësohet nga një vlerësues i certifikuar i makinerive dhe pajisjeve. Më poshtë janë disa shembuj:

 • Bujqësi & Pajisje për Ferma
 • Pajisjet e përpunimit të metaleve
 • Pajisjet e përpunimit kimik
 • Pajisje Industriale

Ndërtim & Pajisje të rënda

 • Kompjuterike & Pajisje IT
 • Pajisje laboratorike dhe testuese
 • Pajisjet e paketimit
 • Pajisjet e Transportit

Pajisjet e fushës së naftës

 • Pajisjet e prodhimit
 • Pajisje plastike dhe gome
 • Pajisjet e restorantit
 • Pajisjet për trajtimin e materialeve
 • Pajisjet e printimit
 • Pajisje për përpunimin e drurit
 • Pajisjet e prodhimit të ushqimit
 • Pajisje mjekësore
 • Dhe të tjerët…

NE BËJMË PASTRIM PARA SHËNJIMIT

  TRAJNIME PROFESIONALE DHE KURSE

   Adresë:

   Marshall Tito 54/12 lok.21, Tetovë 1200

   Email:

   em.siguria@gmail.com

   Telefoni:

   +389 71 240 079

   Loading
   Your message has been sent. Thank you!